درباره ما

توضیحاتی درباره شیوه آموزشی انحصاری دکتر نجفدری:

مزیت های این روش حضور دکتر نجفدری با روش جدید آموزشی مبتنی بر روش طبیعی میباشد.  بر این اساس که در این روش شبیه سازی متناسب با کودک صورت میگیرد،  همانگونه که کودک مراحل گوناگون زبانی را می پیماید مثل دوران ارتباط صوتی، غن و قون، یک واژه و دو واژه سازی، واژه سازی مفهومی، واژه سازی همراه با اشتباه کلامی و در نهایت مفهوم سازی ذهنی، بنابراین فرآیند طبیعی در آموزش زبان مشابه با اکتساب زبان در فرد صورت میگیرد. در حقیقت یک طوفان ذهنی در فرد با منابع زبانی داده شده در طول هفته ایجاد میشود. در کلاس های آنلاین یا بر خط تحریک پذیری ذهنی صورت پذیرفته به گونه ای که در مراحل اولیه مفهوم سازی ذهنی بصورت ملموس و پر اشتباه و در مراحل بعدی مفهوم سازی ذهنی صورت میگیرد. به تعبیر دیگر یادگیری به اکتساب زبان نزدیک میشود به گونه ای که مهارت های زبانی مشتمل بر واژگان و معنا شناسی، گرامر و نحو، آواشناسی و در نهایت مفهوم پذیری دیداری- شنوایی و ملموس جای خود را به درک انتزاعی و کامل مفاهیم میدهد. این شیوه کاملا انحصاری دکتر نجفدری دارای دکترای تخصصی زبان شناسی آموزش زبان انگلیسی از خارج از کشورمیباشد. نتایج نشان میدهد در طی چهار دوره شش ماهه و در هر دوره به طور شاخص از نظر آماری تغییرات شگرفی در افراد بوجود می آید. به گونه ای که بعد از دوسال فرد به مرحله ی تسلط زبانی میرسد و در هردوره ی شش ماهه تغییرات کاملا مبرهن است. این روش که به آن گزارش دهی و یا مارپیچی میگویند به گونه ای است که افراد شرکت کننده دائما در حال گزارش دهی بوده و همچنین گزارش دریافت میکنند به تعبیر دیگر دائما دو مرحله ی Encoding و Decoding در حال انجام پذیری است.
۵ مرحله ی Zero Beginner, Novice, Intermediate, Advanced, Superb  در حالی صورت میگیرد که معیار مقایسه افراد بومی کشور نیست بلکه زبان آموز مادری آمریکایی- انگلیسی میباشد. بنابراین انتظار میرود در آخرین مراحل فرد به Near Native  تبدیل شود. شایان ذکر است که گذراندن این مراحل لزوما با سن ، دانش قبلی و همچنین سطح تحصیلات رابطه ی مستقیمی ندارد به گونه ای که حتی فرد خردسال (اگرچه بهتر است الفبای انگلیسی را بلد باشد) و فرد بزرگسال بدون در نظر گرفتن سن میتواند فرایند آموزش زبان را به طور یکسان طی کنند. در مراحل اولیه پاکیزه سازی دانش نادرست اولیه ذهنی که به مرور زمان مفاهیم زبان را به نادرست در ذهن Fossilized  کرده است زدوده شده و بنابراین دانش اولیه زبانی نادرست که خود مانع یادگیری زبان میباشد اصلاح میشود. به گفته ی خود زبان آموزان در بسیاری  اوقات آنها به طور ناخودآگاه به زبان می اندیشند و آن را درست به کار میبرند. این پدیده در نتیجه ی سالها تحقیق دکتر نجفدری و تجربه ایشان در آموزش زبان درایران و خارج از کشور میباشد. ضمنا این پدیده ی نوظهور میتواند تمامی رشته های مختلف را به آسانی دربرگیرد به گونه ای که زبان عمومی با زبان تخصصی هر رشته آمیخته شده و نتیجه ی مورد نظر و دلخواه زبان آموز را ایجاد کند. مهمتر از همه این روش به مانند ظرفی است (Open Ended) که ابتدا و انتهایش باز بوده و دانش ورودی دائما تغییر و تحول در دانش موجود فرد ایجاد کرده و برون داد آن دانشی به روز و به مانند زبان مادری میباشد. در این روش از جدیدترین فیلم ها ، اخبار ، دایره المعارف ها ، رسانه های جمعی و مصاحبه ها استفاده میشود و جالبتر اینکه این روش به هیچ کتاب و نواری وابسته نیست و به همین علت زبان آموزان یک سطح مطالب گوناگونی را در همان سطح یاد میگیرند زیرا مهم رسیدن به نتیجه ی عالی زبانی میباشد. ضمنا با وجوداینکه کلاس بصورت برخط اداره میشود اما کاملا عوامل روانشناسی ، منظورشناسی، جامعه شناسی، علم کلام، شناخت گرایی و تفاوت های فردی در هر کلاس در نظر گرفته میشود. به همین علت سطح دشواری کلامی متناسب با زبان آموزان آن کلاس تعیین میشود. نتایج را میتوانید در سایت های آموزشی دکتر نجفدری دنبال کنید. علاوه براین در این روش عمل بومی سازی زبان نیز صورت گرفته است. در کتب و نوارهای آموزشی فرهنگ کشور هدف مورد تهاجم قرار میگیرد در حالی که در این روش فرد بعد از فراگیری مفاهیم زبانی میتواند ایده های خود را براساس مفاهیم کشور خود مثلا اسلامی-ایرانی بصورت تخصصی تبیین و رائه دهد.